Bieżące Informacje – Rekrutacja

Bieżące Informacje – Rekrutacja


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się ELEKTRONICZNIE poprzez system rekrutacyjny:

od 3 sierpnia 2021r – do 5 sierpnia 2021r do godz. 15.00

 

Sprawdzian kompetencji językowej dla kandydatów, którzy nie przystąpili w I lub II terminie odbędzie się:

– Język angielski – 6 sierpnia 2021r o godz. 10:00

– Język niemiecki – 09 sierpnia 2021 (środa) o godz. 10:00

 

Ogłoszenie wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych

do 13 sierpnia 2021r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

16 sierpnia 2021r

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego:

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. w godz.9.00 – 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych

23 sierpnia 2021 r.


 Składanie dokumentów

 

22 lipca 2021r (czwartek) godz.12.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Listy kandydatów będą wywieszone na terenie szkoły. Sekretariat nie będzie udzielał informacji telefonicznie o przyjęciu kandydata do szkoły.

 

od 23 lipca 2021 r.(piątek) – 30 lipca 2021r.(piątek) do godz. 15:00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z dnia 22 lipca 2021r:

potwierdzają wolę podjęcia nauki w CLV LO w postaci przedłożenia:

– oryginału świadectwa ukończenia SP,

– oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po Szkole Podstawowej,

– dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL),

Oświadczenie kandydata/kandydatki o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu w lekcjach etyki lub religii.

Deklaracja religia _etyka_wdż – załącznik

Jednocześnie w pierwszym tygodniu września uczniowie będą proszeni o dostarczenie dokumentacji medycznej – karty zdrowia oraz uiszczenie opłat za identyfikator (10 zł) oraz krawat (35 zł) lub apaszkę (30 zł) – jest to element stroju galowego.

 

 


Test z jęz. angielskiego

 

1. Listy  piszących test z jęz. angielskiego w I terminie i punktacja będą wywieszone na terenie szkoły w dniu 17.06.2021 od godziny 15:00. Punktacja jest także widoczna w systemie rekrutacji.

2. Prace można oglądać w środę, 23.06.2021 po wcześniejszym umówieniu się. Prosimy o telefon do sekretariatu szkoły.

3. II termin pisania testu z języka angielskiego: piątek, 25.06.2021, godzina 13:00. Wejście do szkoły od strony parkingu od godziny 12:30.

 

Informacje dotyczące sprawdzianu:

Kandydaci przychodzą  pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem sprawdzianu.

Uczniowie wchodzą do szkoły z:

  1.  Legitymacją szkolną/ paszport
  2.  Przyborami do pisania.
  3.  Bez rodziców

 

Sprawdzian trwa 120 min + czynności organizacyjne.

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci.

 

W dniu 28 czerwca 2021r. o godz. 10:00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego – II termin. Uczniowie wchodzą bramą główną  i przechodzą wzdłuż boiska do wejścia od strony parkingu.

Informacje dotyczące sprawdzianu:

 

Kandydaci przychodzą  na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu – godzina 09:30.

Uczniowie wchodzą do szkoły z:

  1.  Legitymacją szkolną/ paszportem.
  2.  Przyborami do pisania.
  3.  Bez rodziców.

Sprawdzian trwa 90 min + czynności organizacyjne.

W przypadku braku ucznia na listach lub braku legitymacji/paszportu, kandydat zgłasza się do sekretariatu. 

Szkoła  nie udziela informacji o wynikach  sprawdzianu telefonicznie. Zostanie ona zamieszczona w elektronicznym systemie rekrutacji oraz podana na  tablicy informacyjnej w szkole do dnia: 9 lipca 2021 r.

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla szkół (zał_1)

07 czerwca 2021r (poniedziałek) – I termin

 grupa 1 – od 9:30 do 11:30

 grupa 2 – od 13:30 do 15:30

Podział na grupy będzie podany  przed 7 czerwca br. na stronie szkoły i facebooku.

 

Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do klas pierwszych dwujęzycznych z językiem niemieckim  na mocy porozumienia jest wspólny dla szkół (zał.1)

09 czerwca 2021r (środa) o godz. 15:00– I termin

Załącznik 1 i 2  znajduje się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja – Sprawdzian Kompetencji Językowej
 

Składanie wniosków o przyjęcie do CLV LO

 

od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00 do klas: 1C, 1E

od 17 maja do 31 maja  do godz. 15.00 do klas  dwujęzycznych : 1A, 1B, 1D

 

Wypełniony wniosek będzie można złożyć w następujący sposób:

 – wydrukowany wniosek, podpisać i  jego skan przesłać na adres rekrutacja@liceumtwarda.edu.pl

lub

 – wydrukowany wniosek, podpisać i złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru w koszulkach.

Wniosek  musi być podpisany przez kandydata i jego rodziców (wystarczy jeden podpis rodzica/opiekuna prawnego).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 31 maja 2021r

Formularz_1_A – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Formularz_2_N – sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego

Podsumowanie Dni Otwartych

27 maja 2021 o godz: 17:00.