Praca zdalna w CLV LO

Praca zdalna w CLV LO

Dyrektor szkoły

 1. Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.
 2. Informuje zdalnie[1] rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.
 3. We współpracy z nauczycielami ustala:
 • sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
 • możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
 • formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
 • ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
 • metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,.

 

Nauczyciele

 1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym).

Warto pamiętać, że:

logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.

 1. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 2. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 3. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

Uczniowie

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt
  z wychowawcą i nauczycielami.
 2. Uczniowie pracują wg. planu przekazanego za pomocą dziennika Librus
 3. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 4. Wykonane prace są oceniane
 5. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 6. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 7. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 8. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 9. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice

 

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego Librus, sprawdzać stronę internetową szkoły.

W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Z poważaniem

Wanda Turlej

[1] Na stronie internetowej, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych.