W dniu 5 sierpnia  o godzinie 10:00 odbędzie się test predyspozycji językowych z języka niemieckiego do klasy dwujęzycznej 1 D w ramach rekrutacji uzupełniającej. 

Do testu mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy nie pisali tego testu w poprzednich terminach. 

Prosimy o przybycie o 9:45 z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W dniu 4 sierpnia  o godzinie 10:00 odbędzie się test predyspozycji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w ramach rekrutacji uzupełniającej. 


Do testu mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy kandydują do klas dwujęzycznych i nie pisali tego testu w poprzednich terminach. 


Prosimy o przybycie o 9:30 z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W czasie testu używanie telefonów lub innych nośników jest zabronione. 

 

Sprawozdanie Komisji Rekrutacyjnej – II tura testu kompetencji językowych (język angielski):

a/ W II turze w dniu 24 czerwca 2022 roku wzięło udział 53 kandydatów. 

b/ 25 kandydatów uzyskało wynik powyżej progu zaliczenia (36).

c/ 28 kandydatów uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia (36).

d/ 35 punktów to średni wynik zdających (0-95). 

e/ 80 punktów to najwyższy osiągnięty wynik.

f/ 4 to najniższy osiągnięty wynik.

 

Sprawozdanie Komisji Rekrutacyjnej – II tura testu kompetencji językowych (język niemiecki):

 

a/ W II turze w dniu 27 czerwca 2022 roku wzięło udział 13 kandydatów.

b/  13 kandydatów uzyskało wynik powyżej progu zaliczenia (10).

c/ 0 kandydatów uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia (10).

d/ 46 punktów to średni wynik zdających (0-100).

e/ 80 punktów to najwyższy osiągnięty wynik.

f/ 28 punktów to najniższy osiągnięty wynik.

 

Sprawozdanie Komisji Rekrutacyjnej:

 

W elektronicznym systemie rekrutacji zarejestrowało się 589 kandydatów, którzy chcieli przystąpić do testu kompetencji językowych z języka angielskiego w CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie. 

 

a/      W I turze w dniu 3 czerwca 2022 roku wzięło udział 403 kandydatów. 

b/      271 kandydatów uzyskało wynik powyżej progu zaliczenia (36).

c/      132 kandydatów uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia (36).

d/       45 punktów to średni wynik zdających (0-95). 

e/       87 punktów to najwyższy osiągnięty wynik.

f/        to najniższy osiągnięty wynik.

 

W elektronicznym systemie rekrutacji zarejestrowało się 189 kandydatów, którzy chcieli przystąpić do testu kompetencji językowych z języka niemieckiego w CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie.

 

a/    W I turze w dniu 8 czerwca 2022 roku wzięło udział 40 kandydatów.

b/    40 kandydatów uzyskało wynik powyżej progu zaliczenia (10).

c/    0 kandydatów uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia (10).

d/    49 punktów to średni wynik zdających (0-100).

e/    92 punkty to najwyższy osiągnięty wynik.

f/    16 punktów to najniższy osiągnięty wynik.

 

2022/2023

 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 30 maja 2022r

Formularz_1_A – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Formularz_2_N – sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego

 

Język angielski

 

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/23 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla szkół (zał_1)

I termin

03.06.2022

godz. 13.30

II termin

Dodatkowy II termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych, którzy nie przystąpili do niego w I terminie.

24.06.2022

godz. 13.00

– sprawdzian trwa 120 minut w formie pisemnej,

– sprawdzian jest oceniany w skali 0-95 punktów;

a) wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

b) w dalszej części rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 36 punktów tj. 36 x 0,27 =9,72 punktów rekrutacyjnych,

c) laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez KO z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

1. Przykład sprawdzianu – język angielski

 

Język niemiecki

 

Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/23 do klas pierwszych dwujęzycznych z językiem niemieckim  na mocy porozumienia jest wspólny dla szkół (zał_2)

08 czerwca 2022 r o godz. 15:00– I termin

27 czerwca 2022 r o godz. 10:00– II termin

– sprawdzian trwa 90 min tylko w formie pisemnej

– sprawdzian jest oceniany w skali 0-100 punktów;

b) w dalszej części rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów,

c) laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez KO z języka niemieckiego są zwolnieni z tego sprawdzianu i przyjmowani w pierwszej kolejności.

1. Przykład sprawdzianu – język niemiecki

 

Warunkiem przystąpienia do ww. sprawdzianów w pierwszym lub drugim terminie jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w terminie do 30 maja 2022 

Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego jeśli w dniach: 16-30 maja 2022r  nie wybrano żadnego oddziału dwujęzycznego.

 

 

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

 

Laureat – osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

 

zał_1

Wykaz szkół ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim, które zawarły porozumienie w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowej 2022/2023

w m. st. Warszawie.

1)      II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa,

2)      XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa,

3)      XXXIIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, ul. Bema 76, 01-225 Warszawa,

4)      XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w  Warszawie, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa,

5)      XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa,

6)      XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w  Warszawie, ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa,

7)      XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie, ul. Kiwerska 3, 01-682 Warszawa,

8)      XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w  Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa,

9)      CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w  Warszawie, ul. Olgierda 35/41, 03-536 Warszawa,

10)    CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żywnego 25, 02-701 Warszawa,

11)    CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie, ul. Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa,

12)    Technikum Mechatroniczne nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa.

 

zał.2

Wykaz szkół ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi z językiem niemiecki, które zawarły porozumienie w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowej 2022/2023

w m. st. Warszawie.

 

  1. CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żywnego 25, 02-701 Warszawa.

 

  1. XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie , ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 02-646 Warszawa.

 

  1. XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, ul. Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa.

 

  1. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, ul. Żuromińska 4, 03-341 Warszawa.