British Council

Szkoła Partnerska Republiki Federalnej Niemiec

Od 2001r. jesteśmy  Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec. Celem współpracy jest umożliwienie uczniom klas dwujęzycznych polsko – niemieckich  przystąpienia do najbardziej prestiżowego na świecie egzaminu Deutsches Sprachdiplom (DSD II).  Egzamin ten, organizowany jest przez Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA) Federalnego Urzędu Administracyjnego Republiki Federalnej Niemiec. Egzamin DSDII potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 wg Rady Europy i wraz z polską maturą otwiera drogę do studiowania na wszystkich niemieckich uczelniach, oraz jest potwierdzeniem biegłej znajomości języka niemieckiego .Jednocześnie  od 2001 roku współpracujemy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która dofinansowuje regularnie wymiany naszych uczniów  z trzema niemieckimi szkołami partnerskimi.

 

Fundacja “Spełnienie Dziecięcych Marzeń”

Fundacja “Spełnienie Dziecięcych Marzeń” jest organizacją non-profit działająca na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji i oświaty.

Misją fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych niezależnie od środowisk, z których pochodzą.

W ramach współpracy z fundacją w szkole są organizowane zajęcia z programowania C++ o różnym stopniu zaawansowania oraz programowanie Python . W zajęciach uczestniczą uczniowie gimnazjum oraz liceum.

 

 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez prof. dr hab. Alojzego Nowaka – Dziekana Wydziału Zarządzania UW a CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego  w Warszawie reprezentowanym przez Panią Wandą Turlej – dyrektora Liceum, 30 października 2017 roku została zawarta umowa o współpracy polegająca na wspólnej realizacji przedsięwzięcia: „Klasa uniwersytecka pod patronatem Wydziału Zarządzania UW”.

 

Wydział Zarządzania UW w ramach przedsięwzięcia obejmie wsparciem akademickim klasę humanistyczną dwujęzyczną oraz zainteresowanych uczniów z innych klas licealnych. Wydziału Zarządzania. Celem współpracy będzie upowszechnianie wiedzy w zakresie nauk o  zarządzaniu, finansach i rachunkowości, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz  wspieranie uczniów w procesie kształtowania orientacji edukacyjnej i zawodowej.

 

Koordynatorem działań ze strony szkoły jest p. Anita Mikucka – Moczek nauczyciel Podstaw przedsiębiorczości.

 

Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

W dniu 9 czerwca 2017  pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez prof. dr. hab. Dariusza Wasiaka a Gimnazjum Dwujęzycznym nr. 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie a Dyrektorem  Gimnazjum Wandą Turlej zostało zawarte porozumienie o współpracy.

Współpraca  zakłada m. in. kształtowanie postaw młodzieży w szczególności rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi i ścisłymi  a także ułatwienie nauczycielom i uczniom  Szkoły korzystania z bazy naukowej i doświadczeń z zakresu kształcenia.

 

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej

 

 

W lutym 2017 r. pomiędzy Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej reprezentowanym przez prof.dr.hab.inż. Michała Malinowskiego a Gimnazjum Dwujęzycznym nr 42 reprezentowanym przez Dyrektora Wandę Turlej zostało podpisane porozumienie  o współpracy dydaktycznej. W ramach której  uczniowie będą uczestniczyć w wykładach popularnonaukowych połączonych z zajęciami laboratoryjnymi na różnych poziomach zaawansowania.