DWUJĘZYCZNOŚĆ W NASZEJ SZKOLE

Podstawą, na której tworzymy nasze klasy dwujęzyczne jest Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe (Content and Language Integrated Learning – CLIL), czyli metoda, która pozwala na wykorzystanie języka obcego do nauczania innych treści.

NASZ CEL:

 • Rozwijanie kompetencji językowej umożliwiającej porozumiewanie się w językach obcych (angielski, niemiecki i hiszpański)
 • Wykorzystywanie języków obcych do zdobywania wiedzy przedmiotowej i posługiwanie się źródłami wiedzy w językach obcych
 • Rozbudzanie motywacji do nauki języków obcych poprzez wskazywanie na ich przydatność w sytuacjach innych niż lekcje angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z DWUJĘZYCZNOŚCI:

 • Szybsza i ugruntowana wiedza zarówno w zakresie języków obcych jak i innych przedmiotów
 • Edukacja międzykulturowa
 • Możliwość udziału w projektach międzynarodowych
 • Udział w międzynarodowych wymianach młodzieży (Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy)
 • Uczestnictwo w warsztatach językowych za granicą (Anglia, Hiszpania, Malta)
 • Uczestniczenie w kursach języków obcych przygotowujących do egzaminów Cambridge we współpracy z British Council
 • Możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej
 • Podstawa do rozpoczęcia dalszej edukacji za granicą
 • Większe szanse na rynku pracy

PRZEDMIOTY WYKŁADANE DWUJĘZYCZNIE:

 • Język angielski: matematyka, historia, geografia, fizyka
 • Język niemiecki: WOS, geografia, biologia

NASZ SYSTEM:

Liceum ma dwie klasy dwujęzyczne z językiem angielskim na każdym poziomie i jedną klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim.

Oferujemy 6 godzin języka obcego tygodniowo + 1 do 2 godziny prowadzone przez native speakerów (angielski, niemiecki). Dodatkowo na każdym poziomie uczymy dwóch przedmiotów w systemie dwujęzycznym, tzn., że:

– przedmioty objęte dwujęzycznością wykładane są po angielsku (niektóre także po polsku na przemian).

– przedmioty objęte dwujęzycznością w języku niemieckim wykładane są po polsku, z elementami języka niemieckiego (słownictwo, gramatyka), a na dalszych etapach nauki, wraz ze wzrostem poziomu znajomości języka niemieckiego przez naszych uczniów, zwiększa się nacisk na posługiwanie się językiem niemieckim.

W zależności od zdobytych już umiejętności naszych uczniów zaczynamy naukę od poziomu B2 (język angielski)  i poziomu A2 (język niemiecki).

Poziom A2:

Uczeń potrafi zrozumieć często używane słowa i wyrażenia na swój temat, na temat rodziny, otoczenia, szkoły. Potrafi zrozumieć sens przekazywanych komunikatów i wiadomości ustnych.

Uczeń rozumie krótkie i proste teksty. Potrafi domyślić się sensu informacji podanej w tekście np. broszury, ogłoszenia, krótkie teksty osobiste.

Uczeń potrafi porozumieć się podczas krótkiej i prostej wymiany zdań, potrafi przekazać krótką informację na swój temat lub sprawy związane z życiem osobistym.

Uczeń potrafi zanotować i przekazać na piśmie krótką informację, wiadomość, list.

Poziom B2:

Uczeń rozumie długie i w miarę skomplikowane wypowiedzi, potrafi w dużej mierze zrozumieć wypowiedź cudzoziemca, prześledzić obcojęzyczny program TV, spektakl, film.

Uczeń potrafi zrozumieć czytany tekst opisujący współczesne problemy, tekst literacki i specjalistyczny jeżeli tematyka nie jest mu obca.

Uczeń porozumiewa się swobodnie i spontanicznie, swobodnie uczestniczy w rozmowach z udziałem cudzoziemców, bierze czynny udział w rozmowach o życiu codziennym, potrafi wyrazić swoje poglądy, opinie i wątpliwości. Potrafi przekazać swój punkt widzenia i udzielić porady.

Uczeń potrafi napisać spójny i poprawny gramatycznie i leksykalnie tekst na różne tematy i w różnej formie (np. esej, sprawozdanie, recenzja, życiorys). Potrafi przekazać na piśmie informację, swój pogląd, opinię, opisać doświadczenia i swoje zainteresowania.

INNE

Realizujemy projekty e-Twinning zarówno w szkole jak i we współpracy z innymi szkołami, czego efekty można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Współpracujemy z Zentralstelle fur das Auslandsschulwesen (egzaminy DSD) i Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (pomoc w organizacji i dofinansowanie wymian młodzieży) oraz z British Council (Cambridge exams).

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, między innymi, dzięki uczestniczeniu w programie ERASMUS dla nauczycieli.